Partner Login
Pending
95982_496817cba10eceaa9fe2ffe9d409b0d9.jpg
95982_4cd37a187cb5d8fb24773e405da2206f.jpg
95982_00f9a64a2814108ff24c39518627cabe.jpg
95982_70217e7947b39eb1ad0d040deccaac2f.jpg
95982_aef226ecc71171224a681432113c476a.jpg
95982_1d563c5187fa66232f0deaf8eb70bcdb.jpg
95982_78d116a587af10df9b4e0afc0639a861.jpg
95982_adaf25b84b64f21a43546d37053410b4.jpg
95982_599995c243273670e6e15d2e468ca771.jpg
95982_c2fe49e0ca3301c0132475eaf1a1a6bd.jpg
95982_7b635ede5ed3da4b5595028747749ec7.jpg
95982_f8e67e6be618f64df76e21241f399499.jpg
95982_c490c760a03788f6a1b26dbee4ecda86.jpg
95982_000de650d35791e871c7686038eb3ef6.jpg
95982_4ffcfa56875dc21399d393811497d7d2.jpg
95982_27a82f6f2d3e5f20ea1aa6ec79d439bc.jpg
95982_768093f46e866ef2f1fee3385d1249ce.jpg
95982_22161d69872525f015398dea46c64879.jpg
95982_f4861df0e8e93da53155335b132d5fa4.jpg
95982_0f565c6b73c90349ac51ce80ada474a3.jpg
95982_af8b87eac0e49d2554bcb5daf5143cfd.jpg
95982_39061086f3cbef0e44ee3972527159db.jpg
95982_934f7e8ca60de749e1827193e884d7e0.jpg
95982_7ef49f0353e33fc091c64ab0302f26bb.jpg
95982_4f25123537616a5b9ba07e173169de2a.jpg
95982_e85375979ea0c2ec5fb5756746434775.jpg
95982_6ac104b29d4ce7f7ed354370e023af67.jpg
95982_cc97f715191e8506d78c827283cea377.jpg
95982_14026932ec5824660edd5ec292dc5456.jpg
95982_a34b8e53d2ea938db17993fbf1c9d63b.jpg
95982_b31c4b0c7971ecfb8f0104527bd667a8.jpg
95982_e8346448865d37811ac4929e4bd019db.jpg
95982_cd572b456e1ffdb2db6ffaef9809bb89.jpg
95982_7a0680be8fd5a0e3f430b609d1dd0118.jpg
95982_a1976634082e0da63c53cddaff45b8f0.jpg
95982_969e63bbb81d6edfb02a380cbae61bf0.jpg
95982_4839b9aefd1bd7c1e621f1c46a3622c4.jpg
95982_4dd77bb6bbff2078c54f4384e0565c4b.jpg
95982_2808fc970a9135b14dac29930ba72b30.jpg
95982_9ef9ceebbbf5a576664a4093f500269d.jpg
95982_a3b93d7bd80f6a585b5a98d273718d39.jpg
95982_de808f9d5e5ed398970cdb845205561b.jpg
95982_4c1bd4486e9b6e7908a650e5e457c988.jpg
95982_ce85d76fb1694ae4db17400d031a8dce.jpg
95982_cc19b915357ff4e85826f04a1e07b0fc.jpg
95982_ab6cd6e342fd7425d28fd6183e138b3f.jpg
95982_3ee942ed28ccf9cb9406349db593a052.jpg
95982_c4cce114254852b51c5bbe4359eb7d30.jpg
95982_05ed9610884f2b02bcd4fa7440d83ad0.jpg
95982_9e18901e14bb96a89e2c6e9ea389a5b1.jpg
95982_13beab8c25174aa75542d9a55f380004.jpg
95982_aed909e3c8c6e772d0a6f85691eaee1b.jpg
95982_1df0649c98ab95fce99a63373506209a.jpg
95982_9cac80bef29900d970226eee2da74ef6.jpg
95982_3dd9970609a87dd3185181989ec997c1.jpg
95982_4a426ef43ee034c94ba3dedb65db786c.jpg
95982_9bd444c9b731ccc11c60a822aee79b82.jpg
95982_80b4315bd5cf53cf2cefd30f791e7470.jpg
95982_b921cc8e285d54bd8705e9214dea2da9.jpg
95982_dffc69e0fa0455728d826e66d0d53ef0.jpg
95982_b52f4e6b57562dfa039b4fb3fa1e7d81.jpg
95982_805f73073632fbd3e4ee485bda4ffe54.jpg
95982_a60b3d311a28cbc4ebbe42f99d7f8af9.jpg
95982_dfc2e3adbdc0473f9f636b20c127eb5b.jpg
95982_917e0d203172c34b096f00e202ef8812.jpg
95982_28895dea2f6f0a4d512d91e7a49cd099.jpg
95982_84133eeb4bb290908d25360a0f2df1d8.jpg
95982_5929363f90c4b0b555740d01a388b1da.jpg
95982_060f1bb34d8adface4251364a36975a7.jpg
95982_64f96005feb9254e47b17ad292071ac5.jpg
95982_bd6736ab990c295eb91140ae701ca1f8.jpg
95982_124e5f04ce17fedca6a4a6d27cc780c7.jpg
95982_0530ecf3b42b37ade13e2022deeed403.jpg
95982_17014f053dd77302265e171939ca2484.jpg
95982_709b51a93dd68395b0d398147bd8c4a0.jpg
96777_496817cba10eceaa9fe2ffe9d409b0d9.jpg
96777_695b96a181309620dd0eba2a24592016.jpg
96777_4311241be5a92df80045bd77166a3d96.jpg
96777_c03a8055d401b9829d0dea9efe246f7e.jpg
96777_4a1b14e44dc4e48015648d2f64fdf20b.jpg
96777_622947be58df2d4c219ad699cc323dbe.jpg
96777_29cbc984e422ad952f4c72b661085a0c.jpg
96777_74616f56f985a348231efe5357f43a66.jpg
96777_c7dfb3ef36c7c683fa966d44b5b37858.jpg
96777_eb9f4ec7cf7704ae60675ef9473d6532.jpg
96777_10dcfc9070d242157d0259ff30a2200d.jpg
96777_96fdf1c159cd2c04c5fc654c4ad785a1.jpg
96777_968653ea6b5ba326a140dbc6de368059.jpg
96777_96da6b6eff6953016c5b9792193d579a.jpg
96777_4cd37a187cb5d8fb24773e405da2206f.jpg
96777_00f9a64a2814108ff24c39518627cabe.jpg
96777_70217e7947b39eb1ad0d040deccaac2f.jpg
96777_aef226ecc71171224a681432113c476a.jpg
96777_1d563c5187fa66232f0deaf8eb70bcdb.jpg
96777_670d3ac17aa9972c30ecb5cbb9986efc.jpg
96777_768093f46e866ef2f1fee3385d1249ce.jpg
96777_f4861df0e8e93da53155335b132d5fa4.jpg
96777_0f565c6b73c90349ac51ce80ada474a3.jpg
96777_af8b87eac0e49d2554bcb5daf5143cfd.jpg
96777_45f3fd75812222f80b94fc319a22716e.jpg
96777_39061086f3cbef0e44ee3972527159db.jpg
96777_a3b93d7bd80f6a585b5a98d273718d39.jpg
96777_8ac5dce8ec403909593e86d3019c0925.jpg
96777_934f7e8ca60de749e1827193e884d7e0.jpg
96777_7ef49f0353e33fc091c64ab0302f26bb.jpg
96777_4f25123537616a5b9ba07e173169de2a.jpg
96777_e85375979ea0c2ec5fb5756746434775.jpg
96777_6ac104b29d4ce7f7ed354370e023af67.jpg
96777_cc97f715191e8506d78c827283cea377.jpg
96777_14026932ec5824660edd5ec292dc5456.jpg
96777_a34b8e53d2ea938db17993fbf1c9d63b.jpg
96777_f36154494b20d4faa726aa05e71a492d.jpg
96777_b31c4b0c7971ecfb8f0104527bd667a8.jpg
96777_e8346448865d37811ac4929e4bd019db.jpg
96777_423b2c0afadb7991b5203098f483cc30.jpg
96777_cd572b456e1ffdb2db6ffaef9809bb89.jpg
96777_de808f9d5e5ed398970cdb845205561b.jpg
96777_ce85d76fb1694ae4db17400d031a8dce.jpg
96777_7a0680be8fd5a0e3f430b609d1dd0118.jpg
96777_a6f43d64d1780c002d4e2f6dcaf98471.jpg
96777_a1976634082e0da63c53cddaff45b8f0.jpg
96777_c4cce114254852b51c5bbe4359eb7d30.jpg
96777_4839b9aefd1bd7c1e621f1c46a3622c4.jpg
96777_4c1bd4486e9b6e7908a650e5e457c988.jpg
96777_ab6cd6e342fd7425d28fd6183e138b3f.jpg
96777_3ee942ed28ccf9cb9406349db593a052.jpg
96777_4dd77bb6bbff2078c54f4384e0565c4b.jpg
96777_2808fc970a9135b14dac29930ba72b30.jpg
96777_523e56e131fb491a3ef095b1874f0b7d.jpg
96777_9ef9ceebbbf5a576664a4093f500269d.jpg
96777_05ed9610884f2b02bcd4fa7440d83ad0.jpg
96777_9e18901e14bb96a89e2c6e9ea389a5b1.jpg
96777_13beab8c25174aa75542d9a55f380004.jpg
96777_aed909e3c8c6e772d0a6f85691eaee1b.jpg
96777_1df0649c98ab95fce99a63373506209a.jpg
96777_9cac80bef29900d970226eee2da74ef6.jpg
96777_9bd444c9b731ccc11c60a822aee79b82.jpg
96777_3dd9970609a87dd3185181989ec997c1.jpg
96777_e544c021f7bee020a8ec521ad4bc995f.jpg
96777_80b4315bd5cf53cf2cefd30f791e7470.jpg
96777_b921cc8e285d54bd8705e9214dea2da9.jpg
96777_410a6191ebba5a5bd0d545aeed08dd52.jpg
96777_dffc69e0fa0455728d826e66d0d53ef0.jpg
96777_805f73073632fbd3e4ee485bda4ffe54.jpg
96777_bf9fdb1a1af2e4f3b30632c90b2c26ee.jpg
96777_a60b3d311a28cbc4ebbe42f99d7f8af9.jpg
96777_48100d33a75480daa8d4458ca12c793a.jpg
96777_dfc2e3adbdc0473f9f636b20c127eb5b.jpg
96777_4e64253df882faf203c1b060419ee886.jpg
96777_917e0d203172c34b096f00e202ef8812.jpg
95982_496817cba10eceaa9fe2ffe9d409b0d9.jpg
95982_4cd37a187cb5d8fb24773e405da2206f.jpg
95982_00f9a64a2814108ff24c39518627cabe.jpg
95982_70217e7947b39eb1ad0d040deccaac2f.jpg
95982_aef226ecc71171224a681432113c476a.jpg
95982_1d563c5187fa66232f0deaf8eb70bcdb.jpg
95982_78d116a587af10df9b4e0afc0639a861.jpg
95982_adaf25b84b64f21a43546d37053410b4.jpg
95982_599995c243273670e6e15d2e468ca771.jpg
95982_c2fe49e0ca3301c0132475eaf1a1a6bd.jpg
95982_7b635ede5ed3da4b5595028747749ec7.jpg
95982_f8e67e6be618f64df76e21241f399499.jpg
95982_c490c760a03788f6a1b26dbee4ecda86.jpg
95982_000de650d35791e871c7686038eb3ef6.jpg
95982_4ffcfa56875dc21399d393811497d7d2.jpg
95982_27a82f6f2d3e5f20ea1aa6ec79d439bc.jpg
95982_768093f46e866ef2f1fee3385d1249ce.jpg
95982_22161d69872525f015398dea46c64879.jpg
95982_f4861df0e8e93da53155335b132d5fa4.jpg
95982_0f565c6b73c90349ac51ce80ada474a3.jpg
95982_af8b87eac0e49d2554bcb5daf5143cfd.jpg
95982_39061086f3cbef0e44ee3972527159db.jpg
95982_934f7e8ca60de749e1827193e884d7e0.jpg
95982_7ef49f0353e33fc091c64ab0302f26bb.jpg
95982_4f25123537616a5b9ba07e173169de2a.jpg
95982_e85375979ea0c2ec5fb5756746434775.jpg
95982_6ac104b29d4ce7f7ed354370e023af67.jpg
95982_cc97f715191e8506d78c827283cea377.jpg
95982_14026932ec5824660edd5ec292dc5456.jpg
95982_a34b8e53d2ea938db17993fbf1c9d63b.jpg
95982_b31c4b0c7971ecfb8f0104527bd667a8.jpg
95982_e8346448865d37811ac4929e4bd019db.jpg
95982_cd572b456e1ffdb2db6ffaef9809bb89.jpg
95982_7a0680be8fd5a0e3f430b609d1dd0118.jpg
95982_a1976634082e0da63c53cddaff45b8f0.jpg
95982_969e63bbb81d6edfb02a380cbae61bf0.jpg
95982_4839b9aefd1bd7c1e621f1c46a3622c4.jpg
95982_4dd77bb6bbff2078c54f4384e0565c4b.jpg
95982_2808fc970a9135b14dac29930ba72b30.jpg
95982_9ef9ceebbbf5a576664a4093f500269d.jpg
95982_a3b93d7bd80f6a585b5a98d273718d39.jpg
95982_de808f9d5e5ed398970cdb845205561b.jpg
95982_4c1bd4486e9b6e7908a650e5e457c988.jpg
95982_ce85d76fb1694ae4db17400d031a8dce.jpg
95982_cc19b915357ff4e85826f04a1e07b0fc.jpg
95982_ab6cd6e342fd7425d28fd6183e138b3f.jpg
95982_3ee942ed28ccf9cb9406349db593a052.jpg
95982_c4cce114254852b51c5bbe4359eb7d30.jpg
95982_05ed9610884f2b02bcd4fa7440d83ad0.jpg
95982_9e18901e14bb96a89e2c6e9ea389a5b1.jpg
95982_13beab8c25174aa75542d9a55f380004.jpg
95982_aed909e3c8c6e772d0a6f85691eaee1b.jpg
95982_1df0649c98ab95fce99a63373506209a.jpg
95982_9cac80bef29900d970226eee2da74ef6.jpg
95982_3dd9970609a87dd3185181989ec997c1.jpg
95982_4a426ef43ee034c94ba3dedb65db786c.jpg
95982_9bd444c9b731ccc11c60a822aee79b82.jpg
95982_80b4315bd5cf53cf2cefd30f791e7470.jpg
95982_b921cc8e285d54bd8705e9214dea2da9.jpg
95982_dffc69e0fa0455728d826e66d0d53ef0.jpg
95982_b52f4e6b57562dfa039b4fb3fa1e7d81.jpg
95982_805f73073632fbd3e4ee485bda4ffe54.jpg
95982_a60b3d311a28cbc4ebbe42f99d7f8af9.jpg
95982_dfc2e3adbdc0473f9f636b20c127eb5b.jpg
95982_917e0d203172c34b096f00e202ef8812.jpg
95982_28895dea2f6f0a4d512d91e7a49cd099.jpg
95982_84133eeb4bb290908d25360a0f2df1d8.jpg
95982_5929363f90c4b0b555740d01a388b1da.jpg
95982_060f1bb34d8adface4251364a36975a7.jpg
95982_64f96005feb9254e47b17ad292071ac5.jpg
95982_bd6736ab990c295eb91140ae701ca1f8.jpg
95982_124e5f04ce17fedca6a4a6d27cc780c7.jpg
95982_0530ecf3b42b37ade13e2022deeed403.jpg
95982_17014f053dd77302265e171939ca2484.jpg
95982_709b51a93dd68395b0d398147bd8c4a0.jpg
96777_496817cba10eceaa9fe2ffe9d409b0d9.jpg
96777_695b96a181309620dd0eba2a24592016.jpg
96777_4311241be5a92df80045bd77166a3d96.jpg
96777_c03a8055d401b9829d0dea9efe246f7e.jpg
96777_4a1b14e44dc4e48015648d2f64fdf20b.jpg
96777_622947be58df2d4c219ad699cc323dbe.jpg
96777_29cbc984e422ad952f4c72b661085a0c.jpg
96777_74616f56f985a348231efe5357f43a66.jpg
96777_c7dfb3ef36c7c683fa966d44b5b37858.jpg
96777_eb9f4ec7cf7704ae60675ef9473d6532.jpg
96777_10dcfc9070d242157d0259ff30a2200d.jpg
96777_96fdf1c159cd2c04c5fc654c4ad785a1.jpg
96777_968653ea6b5ba326a140dbc6de368059.jpg
96777_96da6b6eff6953016c5b9792193d579a.jpg
96777_4cd37a187cb5d8fb24773e405da2206f.jpg
96777_00f9a64a2814108ff24c39518627cabe.jpg
96777_70217e7947b39eb1ad0d040deccaac2f.jpg
96777_aef226ecc71171224a681432113c476a.jpg
96777_1d563c5187fa66232f0deaf8eb70bcdb.jpg
96777_670d3ac17aa9972c30ecb5cbb9986efc.jpg
96777_768093f46e866ef2f1fee3385d1249ce.jpg
96777_f4861df0e8e93da53155335b132d5fa4.jpg
96777_0f565c6b73c90349ac51ce80ada474a3.jpg
96777_af8b87eac0e49d2554bcb5daf5143cfd.jpg
96777_45f3fd75812222f80b94fc319a22716e.jpg
96777_39061086f3cbef0e44ee3972527159db.jpg
96777_a3b93d7bd80f6a585b5a98d273718d39.jpg
96777_8ac5dce8ec403909593e86d3019c0925.jpg
96777_934f7e8ca60de749e1827193e884d7e0.jpg
96777_7ef49f0353e33fc091c64ab0302f26bb.jpg
96777_4f25123537616a5b9ba07e173169de2a.jpg
96777_e85375979ea0c2ec5fb5756746434775.jpg
96777_6ac104b29d4ce7f7ed354370e023af67.jpg
96777_cc97f715191e8506d78c827283cea377.jpg
96777_14026932ec5824660edd5ec292dc5456.jpg
96777_a34b8e53d2ea938db17993fbf1c9d63b.jpg
96777_f36154494b20d4faa726aa05e71a492d.jpg
96777_b31c4b0c7971ecfb8f0104527bd667a8.jpg
96777_e8346448865d37811ac4929e4bd019db.jpg
96777_423b2c0afadb7991b5203098f483cc30.jpg
96777_cd572b456e1ffdb2db6ffaef9809bb89.jpg
96777_de808f9d5e5ed398970cdb845205561b.jpg
96777_ce85d76fb1694ae4db17400d031a8dce.jpg
96777_7a0680be8fd5a0e3f430b609d1dd0118.jpg
96777_a6f43d64d1780c002d4e2f6dcaf98471.jpg
96777_a1976634082e0da63c53cddaff45b8f0.jpg
96777_c4cce114254852b51c5bbe4359eb7d30.jpg
96777_4839b9aefd1bd7c1e621f1c46a3622c4.jpg
96777_4c1bd4486e9b6e7908a650e5e457c988.jpg
96777_ab6cd6e342fd7425d28fd6183e138b3f.jpg
96777_3ee942ed28ccf9cb9406349db593a052.jpg
96777_4dd77bb6bbff2078c54f4384e0565c4b.jpg
96777_2808fc970a9135b14dac29930ba72b30.jpg
96777_523e56e131fb491a3ef095b1874f0b7d.jpg
96777_9ef9ceebbbf5a576664a4093f500269d.jpg
96777_05ed9610884f2b02bcd4fa7440d83ad0.jpg
96777_9e18901e14bb96a89e2c6e9ea389a5b1.jpg
96777_13beab8c25174aa75542d9a55f380004.jpg
96777_aed909e3c8c6e772d0a6f85691eaee1b.jpg
96777_1df0649c98ab95fce99a63373506209a.jpg
96777_9cac80bef29900d970226eee2da74ef6.jpg
96777_9bd444c9b731ccc11c60a822aee79b82.jpg
96777_3dd9970609a87dd3185181989ec997c1.jpg
96777_e544c021f7bee020a8ec521ad4bc995f.jpg
96777_80b4315bd5cf53cf2cefd30f791e7470.jpg
96777_b921cc8e285d54bd8705e9214dea2da9.jpg
96777_410a6191ebba5a5bd0d545aeed08dd52.jpg
96777_dffc69e0fa0455728d826e66d0d53ef0.jpg
96777_805f73073632fbd3e4ee485bda4ffe54.jpg
96777_bf9fdb1a1af2e4f3b30632c90b2c26ee.jpg
96777_a60b3d311a28cbc4ebbe42f99d7f8af9.jpg
96777_48100d33a75480daa8d4458ca12c793a.jpg
96777_dfc2e3adbdc0473f9f636b20c127eb5b.jpg
96777_4e64253df882faf203c1b060419ee886.jpg
96777_917e0d203172c34b096f00e202ef8812.jpg

77 Logan Creek Trail

  • Bedrooms7 Beds
  • Bathrooms7 Baths
  • Half Bathrooms2 Half Ba

Logan Creek Lodge is the Cashiers/Highlands/Sapphire Valley's area's largest private Luxury vacation retreat and corporate rental. The Lodge sleeps 14 plus comfortably, is handicap friendly on the main floor, and is complete with a gourmet kitchen, coffee bar, large great room with ample seating, a study with printer/scanner and free wireless internet, huge back deck with a covered hanging daybed & 6 person Hot Tub & Fire Pit table, glassed in 4 season sun room, cozy loft area with board games and puzzles, 5 Master Bedroom Suites with towel warmers, plus 2 large 8 person bunk rooms, pool table, table tennis, rowing machine, and the best home theater available with a 150 inch screen and a top of the line Cine-wide projector which shows movies as they are intended to be seen in the movie theaters with 9.2 surround sound. All 10 Sony smart TVs are equipped to accept streaming from Android, Apple, or Windows devices! All bed mattresses are custom made exclusively for guests of Logan Creek Lodge so you will sleep dreamily while getting away from it all. The Lodge is located right next door to one of the finest restaurants in the area - Mica's restaurant, and due to it's location in Sapphire Valley Resort, the following INCREDIBLE activities are within WALKING distance from the Lodge: extensive kids playground, activity field, quarter mile track, Horsepasture river, walking trail with exercise stations, 3 swimming pools (one is open year round), rec center with fitness room and kids activity rooms, miniature golf, picnic tables, horseshoes, Gem mining, the Community center with meeting rooms, AND the Ski slope in the winter and the Vordach Zip Line year round! These other activities are within half a mile of the Lodge: Tennis courts, Par 3 golf, pickle ball, Foot golf, and a golf driving range. Just a few miles away is the Sapphire National Golf course, Ingles grocery store (with Starbucks!), boating and fishing at Fairfield Lake, and shopping in downtown Cashiers.

Represented By: Landmark Realty Group

www.landmarkrg.com  |  828-508-1530

Holly Falls
828-508-1530
Email
Main Office
49 Frank Allen Rd
Cashiers, NC 28717
USA
More About Holly
View On Map

Highlighted Properties

Share This